Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Poniższy REGULAMIN określa zasady działania Sklepu Internetowego E-Cosmo Sp. z o.o. prowadzonego pod adresem www.e-cosmo.pl prowadzonego przez E-Cosmo Sp. z o.o. ul. Brodatego 16/4  50-250 Wrocław NIP: 8982249804, REGON: 383067473. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Poniższy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt.VII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Konsumentami).
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu spełniającego niezbędne wymagania techniczne (aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Javascript oraz włączoną możliwością zapisywania Cookies) oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. 

DEFINICJE

 • CENA – wartość wyrażona w złotych polskich jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakupiony Produkt. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • KLIENT– każdy podmiot, który dokonuje zamówienia w ramach Sklepu
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze spółką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności (w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień). Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.
 • KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów
 • LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta używany każdorazowo do logowania się na koncie
 • PRODUKT – prezentowany w Sklepie towar. Produkty prezentowane na stronie www.florenceandme.pl są fabrycznie nowe.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.e-cosmo.pl
 • SPRZEDAWCA–   E-Cosmo Sp. z o.o. ul. Brodatego 16/4  50-250 Wrocław NIP: 8982249804, REGON: 383067473. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA (USTAWA) – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży określające w szczególności ilość i rodzaj Produktów jakie zamierza kupić Klient  

INFOMACJE OGÓLNE

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 • Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową kwotę do zapłaty dla Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o którym klient jest informowany na stronach Sklepu i w trakcie składania Zamówienia.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu w formularzu rejestracji pól z adresem poczty elektronicznej i hasłem oraz zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj”
 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca ma prawo do usunięcia konta Klienta.
 • Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie służy do rezerwacji Produktów.
 • Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu i nie dotyczą artykułów przecenionych, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.  

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów
 • Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.
 • Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
  - Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
  - Klient loguje się lub wybiera możliwość zrobienia zakupów bez rejestracji i wypełnia formularz z danymi do wysyłki
  - Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
  - Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i kosztów dostawy.
  - Klient zaznacza odpowiednie pole i podaje dane, faktury wysyłane są w formie elektronicznej w momencie otrzymania zamówienia przez Klienta
  - Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie klikając przycisk ‘zamawiam z obowiązkiem zapłaty’. W przypadku Klienta, który zakłada konto na etapie składania Zamówienia wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  - W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku 'zamawiam z obowiązkiem zapłaty' Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  - w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych (przelewy24), w celu dokonania płatności;
 • Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informację o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą 

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  - za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  - szybki przelew i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (przelewy 24);
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. O oczekującej płatności Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na 8h przed zakończeniem czasu rezerwacji, w której będzie znajdował się link przekierowujący Klienta do dokończenia płatności lub anulowania zamówienia. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji.
 • Sprzedawca może ograniczyć możliwość zamawiania przesyłek za pobraniem, jeżeli Klient przy poprzednim Zamówieniu odmówił odbioru Produktu.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z informacją na stronie Sklepu.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Wysyłka i dostawa” na Stronie Internetowej oraz w momencie składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  - przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  - odbiór osobisty
 • Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 • Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest liczony jest od dnia:
  - Uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu szybki przelew lub kartą płatniczą
  - Zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem
  - Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.  

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub innej, wskazanej przez niego, osobie innej niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
  - w formie papierowej z wykorzystaniem formularza odstąpienia zamówienia
  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-cosmo.pl 
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). W przypadku przesyłki wieloprzedmiotowej jej koszt jest zwracany w momencie zwrotu ostatniego Produktu.
 • Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego Produktu.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument a w przypadku płatności za pobraniem- przelewem na podane konto bankowe.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

REKLAMACJA PRODUKTU

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta mailowo, na adres kontakt@e-cosmo.pl  z załączonym zdjęciem wady-bez odsyłania produktu.
 • Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  - złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady;
  - żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  - żądać odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna
 • Sprzedawca może zaproponować inny, niż zaproponowany, sposób rozstrzygnięcia reklamacji jeżeli opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania lub wymagałaby nadmiernych kosztów
 • W opisie reklamacji należy podać rodzaj, czas i okoliczności wystąpienia wady, preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz dane kontaktowe składającego reklamację. 
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  - Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 • Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe:
  - wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na zlecenia Administratora - przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską
  - wybranym producentom z którymi Sklep zawiera transakcję zakupu
  - wybranym podmiotom obsługującym płatności w Sklepie internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
  - Klient ma prawo dostępu, poprawiania treści, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych. Może również cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży (w zakresie potrzebnym do jej realizacji). 
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2019r.
 • Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl